Menu
Obecní policie Horní Bříza
Městská policieHorní Bříza
Hlídka v terénu 602 486 678

Osobní údaje (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Informace o zpracování osobních údajů


1. Úvodní informace

Město Horní Bříza - Městská policie (dále jen „MP“), jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem poučení subjektů údajů a naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů, dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, které probíhají v rámci činnosti správce osobních údajů, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.


2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:
- plnění povinností MP stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění

  pozdějších předpisů, a jinými obecně závaznými právními předpisy;

- plnění zákonných povinností správce osobních údajů jako zaměstnavatele;

- pro účely uzavření a plnění smluv;

- ochrana majetku MP jako oprávněný zájem organizace;

- marketingová propagace MP;

- zabezpečování ostrahy a vstupních režimů určených objektů města Horní Břízy.

 

 

3. Souhlas se zpracováním a jak jej odvolat

Zpracování pro účely vybraných preventivních aktivit, plnění zákonných povinností správce osobních údajů jako zaměstnavatele a marketingové propagace MP je založeno na souhlasu subjektu údajů. V případě, že byl při získání Vašich údajů vyžadován Váš souhlas, poskytujete tyto údaje dobrovolně za účelem vymezeným v udělovaném souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat stejným způsobem, jakým byl udělen - písemně, doručením MP prostřednictvím datové schránky přidělené Vaší osobě, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu Městského úřadu, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza s uvedením údajů potřebných pro ztotožnění konkrétní osoby i odvolávaného souhlasu.

 

4. Jak jsme Vaše osobní údaje získali?

Osobní údaje jsou MP získávány zpravidla přímo od subjektu údajů či jeho zákonného zástupce při plnění úkolů stanovených příslušnými právními předpisy, při uzavření smlouvy, při poptávce služeb. MP dále získává některé osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů. MP zároveň zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných MP. V omezeném rozsahu mohou být tyto fotografie zveřejňovány na webových stránkách MP, města Horní Bříza a mohou být dány k dispozici
v omezeném rozsahu s přihlédnutím k jejich obsahu zástupcům médií (periodický tisk, televizní stanice, Hornobřízský zpravodaj). Fotografie z akcí jsou pořizovány a zveřejňovány na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob, popř. v rámci zpravodajské licence pro informování o činnosti MP.

Kamerový systém provozovaný MP je využíván k dohledové činnosti při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce dle § 1 odst. 2 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Obecní policii“). Tento obraz je nahráván a záznam se uchovává po dobu 30 dnů. Uchovávané záznamy jsou předávány pouze soudům, orgánům činným ve správním nebo trestním řízení, a to na základě písemné žádosti. MP neprovádí vyhodnocování uchovávaných záznamů. Kamerový systém provozovaný Městskou policií Horní Bříza je provozován v souladu
s ustanovením § 24 b) odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii: „Obecní policie
je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.“

 

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč?

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě MP a jejích zaměstnanců zpracovávány také jinými osobami - zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Na základě právních předpisů pak mohou být Vaše osobní údaje předány i dalším osobám, které mohou jejich předání vyžadovat na základě obecně závazných právních předpisů, nebo kterým je MP povinna tyto údaje předat pro splnění svých právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Na základě oprávněného zájmu MP mohou být některé osobní údaje předávány také dalším osobám, jako příjemcům osobních údajů, a to pro účely čerpání dotace nebo doložení plnění podmínek dotačního programu ohledně již čerpané dotace.

 

6. Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti se zákonnými úkoly a činnostmi MP jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla
v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. Po naplnění stanoveného účelu jsou osobní údaje ukládány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. U údajů získávaných od třetích subjektů nebo z jiných zdrojů je rozsah údajů uveden v části 4. této informace.

 

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách
a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem
u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu
a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

 

 

8. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu s lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech týkajících se MP nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a aktuálním Spisovým a skartačním řádem MP. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů MP, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků MP.

 

9. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon správce osobních údajů plně respektuje:

• Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
• Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost správce zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (na internetu) na základě souhlasu dítěte.

Právo na výmaz však není absolutní právo a nařízení GDPR upravuje řadu okolností,
za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde. Právo na výmaz nebude uplatňováno v případech, je-li zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu
  či pro statistické účely,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a v případě že ne,
z jakého důvodu.

• Právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

• Právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytl (a),
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Podmínky aplikace tohoto práva jsou následující:

 • musí jít o zpracování založené na Vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy,
  a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

V rámci činnosti MP neprobíhá zpracování, které by uplatnění tohoto práva umožňovalo.

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů; vznést námitku můžete proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě následujících právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy
a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

• Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování
v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • vznesl (a) jste námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho
  o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

• Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho
  souhlasu.
• Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo
   k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení
   osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
• Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany
   osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem
   Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

• Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
   rozhodování; toto právo zajišťuje, že nebudete jako subjekt údajů předmětem rozhodnutí
   založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás
   mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo, s výjimkami
   uvedenými v čl. 22 odst. 2 nařízení GDPR.

MP při své činnosti nevyužívá zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.

 

10. Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva můžete uplatnit na základě žádosti, která může být podána:

• datovou schránkou;

• e-mailem, přičemž k prokázání Vaší totožnosti je nutné žádost opatřit uznávaným

  elektronickým podpisem;

• v listinné podobě;

• osobně na MP, kdy za účelem potvrzení Vaší identity můžete být požádáni o předložení Vašeho dokladu totožnosti. Potvrzení Vaší totožnosti je vyžadováno z důvodu zajištění ochrany, že práva nebudou zneužita jinými osobami, a také z důvodu, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněně jiné osobě. V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze
v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě
do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce
od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Veškeré žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně.

 

 

11. Jak nás kontaktovat?

Kontakt na správce osobních údajů:

Město Horní Bříza - Městská policie, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza, IČ: 00257770
ID datové schránky: hbzbd96.

Odpovědná osoba za MP je Bc. František Dobrý.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

MAS Radbuza, z. s.

nám. ČSA 24, 333 01 Stod

IČ: 22897461

GDPR Hot line: +420 725 909 834

e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz
 

 

O městské policii

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4